• Pokyny k začiatku šk.r. 2020/21 na základe usmernenia MŠVVaŠ SR

  19. augusta 2020 Od redaktor

  Prvých 14 dní:

  Zákonný zástupca alebo žiak predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy – 2.9.2020 – vypísané a podpísané čestné prehlásenie a dotazník, bez neho nebude žiak vpustený do budovy školy a bude poslaný domov. http://www.zsfabryho.sk/skolske-dokumenty/

  https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-skd-cvc-zus-jazykove-skoly/

  Povinnosť nosiť rúška pre žiakov druhého stupňa.

  Nebude sa používať telocvičňa a žiaci sa nebudú presúvať do odborných učební – do 20.9.2020.

  ŠKD bude v prevádzke do 16:30. Chceme poprosiť rodičov, ak majú možnosť prvé dva týždne nevyužívať služby rannej ŠKD, alebo len v nutných prípadoch, bolo by to veľmi vhodné.

  Odporúča sa do odvolania:

  Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.

  Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou žiakov prvého ročníka základnej školy prvý školský deň.

  Žiaka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.

  Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou a dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy.

  Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – podpisuje rodič.

  Žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).

  Žiak si odchádza umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

  Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej triedy v interných priestoroch školy, kde prebieha výchovno – vzdelávací proces, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR.

  V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie.

  Aktivity, ak to bude možné – časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok.

  Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné, potrebné sú napr. pri príprave jedla, likvidácii odpadov, dezinfekcii atď.

  Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby.

  Upratovací personál je informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov.

  Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne.

  Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).

  Stravovanie

  Podľa miestnych podmienok, množstva žiakov, zamestnancov a personálu odporúčame stravovanie obvyklým spôsobom.

  Obmedziť stravovanie len na žiakov, zamestnancov školy bez stravovania cudzích stravníkov.

  Pokrmy či balíčky vydáva personál vrátane čistých príborov. Deti si jedlo a pitie samé nedokladajú a neberú si ani príbory.

  Pri príprave jedál a pri vydávaní je nutné dodržiavať, zvýšenou mierou, bežné hygienické pravidlá.

  Výdaj jedla je potrebné uskutočniť do troch hodín od jeho prípravy, inak môže dôjsť k jeho znehodnoteniu.

  Pri podozrení na ochorenie

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy a školského klubu detí.

  Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

  Ak sa u zamestnanca základnej školy alebo školského klubu detí objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.

  V prípade podozrivého žiaka alebo pracovníka sa riadi škola usmerneniami z Oranžovej fázy tohto dokumentu.

  Všetky tieto usmernenia platia na základe usmernenia Ministerstva školstva a budeme ich priebežne aktualizovať na základe prípadných nových nariadení a usmernení ministerstva.

  Vopred ďakujeme za Vašu spoluprácu a pochopenie. 🙂

  Váš tím FAB-KE

Hore