DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

 

V školskom roku 2023/2024 má náš školský klub detí zatiaľ 8 oddelení, ktoré navštevujú deti podľa tried:

I. oddelenie – p. Vencelová – 1.A + časť triedy 4.A

II. oddelenie – p. Galasová-Zaufalová – 1.B + časť triedy 4.A

III. oddelenie – p. Kadlecová – 1.C 

IV. oddelenie – p. Bujnovská – 2.A + časť triedy 4.A

V. oddelenie – p. Sedláková – 2.B + časť triedy 4.A

VI. oddelenie – p. Kováčová – 2.C + časť triedy 5.C

VII. oddelenie – p. Paňáková – 3.A + časť triedy 5.B

VIII. oddelenie – p. Martinková – 3.B + časť triedy 4.A

IX. oddelenie – 4.B + časť triedy 5.C

VÝCHOVNÝ PROGRAM

Školský klub detí

Názov výchovného programu: FABKÁČIK
Názov a adresa ŠKD: Školský klub detí pri ZŠ na Fábryho ulici 44, 040 22 Košice
Forma výchovy a vzdelávania: Poldenná
Druh školského zariadenia: Štátne
Výchovný jazyk: Slovenský
Dátum prerokovania v pedagogickej rade školy: 30.8.2019
Dátum prerokovania v rade školy: 8.10.2019
Platnosť výchovného programu: 1. september 2019 – 31. august 2023
Zriaďovateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Vypracovala: Mgr. Patrícia Svetlíková

Výchovný program ŠKD – dokument na stiahnutie (pdf) je tu: Vychovny_program_SKD.pdf

ORGANIZÁCIA V ŠKD

Ranná činnosť 06:00 – 07:40
Odchod žiakov na vyučovanie 07:40
Činnosť v ŠKD Po 4. vyuč. hodine Po 5. vyuč. hodine
Odchod žiakov do ŠKD 11:30 12:25
Obed 11:50 – 12:20 12:45 – 13:10
Oddychová činnosť 12:20 – 13:00 13:10 – 13:30
Záujmová činnosť 13:00 – 14:00 13:30 – 14:10
Rekreačná činnosť 14:00 – 15:00 14:10 – 15:00
Olovrant 15:00 – 15:10 15:00 – 15:10
Príprava na vyučovanie 15:10 – 16:00 15:10 – 16:00
Dlhá služba 16:00 – 17:00 16:00 – 17:00

Do ŠKD sa žiak prihlasuje na základe Žiadosti o prijatie dieťaťa do ŠKD, ktorú schvaľuje riaditeľ školy a kde je potrebné vyplniť všetky údaje.

Odhlasovanie z ŠKD sa uskutočňuje písomnou formou do posledného dňa v predchádzajúcom mesiaci.

Výšku mesačného príspevku, ktorou prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD, určuje zriaďovateľ Všeobecne záväzným nariadením mesta Košice č. 237 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice.

Príspevok vo výške 15,- € uvedený v dodatku VZN mesta Košice č. 237 s účinnosťou od 1.1.2023 sa uhrádza do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca prostredníctvom priameho bankového prevodu na účet: SK 13 5600 0000 0005 0421 4002. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa, triedu a platba za konkrétny mesiac.

Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.

Výška príspevku sa podľa VZN č. 237 §17 znižuje o 20% pre zákonného zástupcu žiaka, ktorý má tri a viac detí vo veku povinnej školskej dochádzky.

Príspevok môže byť odpustený podľa VZN č. 237 §12, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

Hore