NAŠE AKTIVITY V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

fotogaléria oddelení – viď dole pod príspevkami 😉 

I. ODDELENIE P. VYCH. BUJNOVSKEJ

V rámci októbra  – Mesiaca úcty k starším Knižnica pre mládež mesta Košice vyhlásila výzvu „Napíš list – poteš srdce“. Touto aktivitou knižnica by rada prispela a podporila starkých, najmä v domovoch pre seniorov a najmä teraz v čase, keď zavedenými opatreniami pred šírením koronavírusu narastá ich sociálna izolácia.

Ako každé oddelenie aj my sme sa pridali k aktivite púšťania šarkanov a výrobou lietajúcich umeleckých objektov.

 

II. ODDELENIE P. VYCH. SEDLÁKOVEJ

V našom oddelení sme privítali jeseň krásnymi prácami.

 

III. ODDELENIE P. VYCH. KOVÁČOVEJ

Slávnosť púšťania šarkanov naše pohľady zaviedlo do vzdušných výšav. Deti si najprv vo výtvarnom workshope vyrobili pod vedením pani vychovávateľky vlastného šarkana.

Počas času stráveného v školskom klube sme vyrobili krásne pozdravy pre seniorov. 

 

IV. ODDELENIE P. VYCH. SÝKOROVEJ

V septembri sme si urobili športové popoludnie, tvorivé aktivity ako písanie denníčka ŠKD a skupinovú prácu v oddelení.

 

V. ODDELENIE P. VYCH. PAŇAKOVEJ

Aj toho roku sme mali Šarkaniádu v našom oddelení. Či už sme mali  vlastnoručne vyrobených papierových šarkanov alebo kúpených pri optimálnych poveternostných podmienkach nám zaručilo veselé divadlo na jesennej oblohe.

Tak ako aj iné oddelenia sme sa zapojili do výroby pozdravov pre starkých z domova dôchodcov.

 

VI. ODDELENIE P. VYCH. MARTINKOVEJ

Naše oddelenie sa tiež zapojilo do podujatia, ktoré spája a teší deti, podporuje kreativitu a pohyb na čerstvom vzduchu – Šarkaniády, a zároveň sme si vyrobili aj duchov z papierového taniera pri príležitosti jesenných sviatkov.

 

NAŠE AKTIVITY V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020

OPEKAČKA

V júni sme ešte stihli aj opekačku v blízkom lesoparku.

ODDELENIE P. VYCH. SÝKOROVEJ

Počas týchto náročných dní sa deti nenudili a po všetkých školských povinnostiach im ostal aj čas na kreatívne tvorenie.

Tamarka Trcková a dedko Peťo vytvorili drevenú sovu. Saška Hamzová vyrobila harmonikového zajačika a včielku. Bianka Rogozinská pracovala s odpadovým materiálom a vytvorila čudo zo sáčku a prívesok na kľúče. Dominik Diržininkas sa pohral s drevenou skladačkou – papagáj. Svojou tvorbou prispela aj Miška Krausová.

TEKVICIÁDA

Vo štvrtok 24. októbra 2019 sa konala spoločná akcia – rodičov, učiteľov, vychovávateliek ŠKD a žiakov našej školy – jesenné vyrezávanie a aranžovanie tekvíc. Strávili sme spolu príjemné popoludnie.

ŠARKANIÁDA

V stredu 23. októbra 2019 to u nás na ihrisku naozaj žilo. Deti si priniesli z domu šarkany od výmyslu sveta a potom sa mohla začať šarkaniáda. Pohyb na čerstvom vzduchu a ešte s takou parádou bol pre deti zážitok. Aj napriek menším kolíziám pri zamotaní si deti užili veľa radosti a spoločne so svojimi kamarátmi sa tešili obľúbenej aktivite.

MINIMARATÓN

O tom, že máme v školskom klube detí výborných bežcov sme sa presvedčili dňa 27. septembra 2019, kedy sa konal školský minimaratón, ktorý organizujeme každý rok. Víťazi boli odmenení a všetci sme tak strávili pekné športové popoludnie.

VÝCHOVNÝ PROGRAM

Školský klub detí

Názov výchovného programu: FABKÁČIK
Názov a adresa ŠKD: Školský klub detí pri ZŠ na Fábryho ulici 44, 040 22 Košice
Forma výchovy a vzdelávania: Poldenná
Druh školského zariadenia: Štátne
Výchovný jazyk: Slovenský
Dátum prerokovania v pedagogickej rade školy: 30.8.2019
Dátum prerokovania v rade školy: 8.10.2019
Platnosť výchovného programu: 1. september 2019 – 31. august 2023
Zriaďovateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Vypracovala: Mgr. Patrícia Svetlíková

Výchovný program ŠKD – dokument na stiahnutie (pdf) je tu: Vychovny_program_SKD.pdf

ORGANIZÁCIA V ŠKD

Ranná činnosť 06:00 – 07:40
Odchod žiakov na vyučovanie 07:40
Činnosť v ŠKD Po 4. vyuč. hodine Po 5. vyuč. hodine
Odchod žiakov do ŠKD 11:40 12:35
Obed 11:50 – 12:20 12:45 – 13:10
Oddychová činnosť 12:20 – 13:00 13:10 – 13:30
Záujmová činnosť 13:00 – 14:00 13:30 – 14:10
Rekreačná činnosť 14:00 – 15:00 14:10 – 15:00
Olovrant 15:00 – 15:10 15:00 – 15:10
Príprava na vyučovanie 15:10 – 16:00 15:10 – 16:00
Dlhá služba 16:00 – 17:00 16:00 – 17:00

Do ŠKD sa žiak prihlasuje na základe Žiadosti o prijatie dieťaťa do ŠKD, ktorú schvaľuje riaditeľka školy a kde je potrebné vyplniť všetky údaje.

Odhlasovanie z ŠKD sa uskutočňuje písomnou formou do posledného dňa v predchádzajúcom mesiaci.

Výšku mesačného príspevku, ktorou prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD, určuje zriaďovateľ Všeobecne záväzným nariadením mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice.

Príspevok vo výške 11,- € uvedený v dodatku VZN mesta Košice č. 103 s účinnosťou od 13.7.2012 sa uhrádza do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca prostredníctvom priameho bankového prevodu na účet: SK 13 5600 0000 0005 0421 4002. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno dieťaťa a triedu.

Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.

Výška príspevku sa podľa VZN č. 103 §18 znižuje o 20% pre zákonného zástupcu žiaka, ktorý má tri a viac detí vo veku povinnej školskej dochádzky.

Príspevok môže byť odpustený podľa VZN č. 103 §11, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

Hore