ZÁUJMOVÉ ÚTVARY V ŠK.ROKU 2023/2024

ZOZNAM ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV

Ziadost_o_prihlasenie_do_CVC

Popis krúžkov

Odhlásenie zo zú

Záujmová činnosť začína od 2. októbra 2023.

POPLATKY

PRÍSPEVOK NA ČINNOSŤ CENTRA VOĽNÉHO ČASU

 (aktualizované 29.8.2023, platné podľa VZN 237 od 1.9.2023)

(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pravidelnou záujmovou činnosťou v záujmových útvaroch a oddeleniach centra voľného času

  1. a) dieťaťa od 5 rokov veku do dovŕšenia 18 rokov vekuv prípade odovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov príslušnému centru voľného času a vzdelávacieho poukazu(pokiaľ má nárok) v záujmovom útvare príslušného centra voľného času, prispieva zákonný zástupca mesačne sumou 5 €,
  2. b) zákonný zástupca dieťaťa od 0 rokov veku do dovŕšenia 18 rokov veku v prípadeneodovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajovprispieva príslušnému centru voľného času mesačne sumou 15 €,
  3. c) zákonný zástupca dieťaťa nakaždý ďalší záujmový útvarprispieva mesačne sumou 15 €,
  4. d) dospelá osoba nad 18 rokov veku mesačne sumou 25 €.

(2) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Číslo účtu pre úhradu platieb za CVČ: SK 13 5600 0000 0005 0421 4002

Variabilný symbol: 3224

Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko žiaka, trieda, názov záujmového útvaru

(3) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ďalšími činnosťami centra voľného času neuvedenými v odseku 1 prispieva zákonný zástupca dieťaťa alebo dospelá osoba mesačne sumou vo výške čiastočného pokrytia nákladov spojených s organizovaním týchto činností.

(4) Príspevok podľa odseku 3 uhrádza zákonný zástupca dieťaťa a dospelá osoba za každú ďalšiu činnosť centra voľného času samostatne a pred začatím ďalšej činnosti centra voľného času v príslušnom kalendárnom mesiaci.

Príspevok podľa ods. 1 písm. a) a ods. 3 sa neuhrádza za dieťa, ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada zriaďovateľa a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu1.

Úplné znenie VZN.

Hore