NAŠE AKTIVITY V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020

Počas týchto náročných dní sa deti nenudili a po všetkých školských povinnostiach im ostal aj čas na kreatívne tvorenie.

ODDELENIE P. VYCH. SÝKOROVEJ

Tamarka Trcková a dedko Peťo vytvorili drevenú sovu. Saška Hamzová vyrobila harmonikového zajačika a včielku. Bianka Rogozinská pracovala s odpadovým materiálom a vytvorila čudo zo sáčku a prívesok na kľúče. Dominik Diržininkas sa pohral s drevenou skladačkou – papagáj.

TEKVICIÁDA

Vo štvrtok 24. októbra 2019 sa konala spoločná akcia – rodičov, učiteľov, vychovávateliek ŠKD a žiakov našej školy – jesenné vyrezávanie a aranžovanie tekvíc. Strávili sme spolu príjemné popoludnie.

ŠARKANIÁDA

V stredu 23. októbra 2019 to u nás na ihrisku naozaj žilo. Deti si priniesli z domu šarkany od výmyslu sveta a potom sa mohla začať šarkaniáda. Pohyb na čerstvom vzduchu a ešte s takou parádou bol pre deti zážitok. Aj napriek menším kolíziám pri zamotaní si deti užili veľa radosti a spoločne so svojimi kamarátmi sa tešili obľúbenej aktivite.

MINIMARATÓN

O tom, že máme v školskom klube detí výborných bežcov sme sa presvedčili dňa 27. septembra 2019, kedy sa konal školský minimaratón, ktorý organizujeme každý rok. Víťazi boli odmenení a všetci sme tak strávili pekné športové popoludnie.

VÝCHOVNÝ PROGRAM

Školský klub detí

Názov výchovného programu: FABKÁČIK
Názov a adresa ŠKD: Školský klub detí pri ZŠ na Fábryho ulici 44, 040 22 Košice
Forma výchovy a vzdelávania: Poldenná
Druh školského zariadenia: Štátne
Výchovný jazyk: Slovenský
Dátum prerokovania v pedagogickej rade školy: 30.8.2019
Dátum prerokovania v rade školy: 8.10.2019
Platnosť výchovného programu: 1. september 2019 – 31. august 2023
Zriaďovateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Vypracovala: Mgr. Patrícia Svetlíková

Výchovný program ŠKD – dokument na stiahnutie (pdf) je tu: Vychovny_program_SKD.pdf

ORGANIZÁCIA V ŠKD

Ranná činnosť 06:00 – 07:40
Odchod žiakov na vyučovanie 07:40
Činnosť v ŠKD Po 4. vyuč. hodine Po 5. vyuč. hodine
Odchod žiakov do ŠKD 11:40 12:35
Obed 11:50 – 12:20 12:45 – 13:10
Oddychová činnosť 12:20 – 13:00 13:10 – 13:30
Záujmová činnosť 13:00 – 14:00 13:30 – 14:10
Rekreačná činnosť 14:00 – 15:00 14:10 – 15:00
Olovrant 15:00 – 15:10 15:00 – 15:10
Príprava na vyučovanie 15:10 – 16:00 15:10 – 16:00
Dlhá služba 16:00 – 17:00 16:00 – 17:00

Do ŠKD sa žiak prihlasuje na základe Žiadosti o prijatie dieťaťa do ŠKD, ktorú schvaľuje riaditeľka školy a kde je potrebné vyplniť všetky údaje.

Odhlasovanie z ŠKD sa uskutočňuje písomnou formou do posledného dňa v predchádzajúcom mesiaci.

Výšku mesačného príspevku, ktorou prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD, určuje zriaďovateľ Všeobecne záväzným nariadením mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice.

Príspevok vo výške 11,- € uvedený v dodatku VZN mesta Košice č. 103 s účinnosťou od 13.7.2012 sa uhrádza do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca prostredníctvom priameho bankového prevodu na účet: SK 13 5600 0000 0005 0421 4002. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno dieťaťa a triedu.

Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.

Výška príspevku sa podľa VZN č. 103 §18 znižuje o 20% pre zákonného zástupcu žiaka, ktorý má tri a viac detí vo veku povinnej školskej dochádzky.

Príspevok môže byť odpustený podľa VZN č. 103 §11, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

Hore