• Naša základná škola bola slávnostne otvorená v roku 1985 ako moderná pavilónová budova na Fábryho ulici a išlo o experimentálnu budovu.

Prvým riaditeľom bol p. Ladislav Ivan jeho zástupkyňami boli p. Oľga Frohlichová a p. Magda Párová. Učiteľský zbor tvorilo 41 pedagogických zamestnancov a v šk. roku 1985/86 navštevovalo školu 930 žiakov.

V súčasnosti navštevuje našu školu 406 žiakov, ktorých učí 13 učiteľov na druhom stupni, 12 učiteľov na prvom stupni, v ŠKD sa deťom venuje 7 vychovávateliek. Máme k dispozícii aj asistentku učiteľa a pani psychologičku.

Vitajte teda v kráľovstve vzdelania a úspechov našich žiakov a pedagógov!

Čo ponúka ZŠ, Fábryho 44, Košice

 • SPOLUPRÁCA S FK KOŠICKÁ NOVÁ VES – od septembra 2020 začíname spoluprácu s FK Košická Nová Ves. Spolupráca bude v šk. roku 2020/21 prebiehať v rámci rozšírených hodín telesnej výchovy pre 3. ročník. Žiaci, ktorí mali záujem sa prihlásili na hodiny rozšírenej telesnej výchovy, ktoré povedie dlhoročný futbalový tréner p. Vladimír Urban ako hodiny všeobecnej športovej prípravy. V prípade záujmu zo strany žiakov by sme chceli z týchto detí vytvoriť v 5. ročníku športovú triedu.
 • KVALIFIKOVANÁ VÝUČBA CUDZÍCH JAZYKOV – vyučovanie anglického jazyka už od 1. ročníka /žiaci sa učia od 1. ročníka ANJ / NEJ podľa záujmu rodičov, v 5.ročníku  im pribudne  druhý jazyk – NEJ alebo RUJ/
 • BOHATÁ ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ – športové krúžky – florbal, športová gymnastika, loptové hry, basketbal, futbal, zápasenie, karate,  krúžky varenia,  krúžok zameraný na mediálnu výchovu, tanečné krúžky – ľudové tance, Mažoretky
 • INTERNETOVÁ ŽIACKA KNIŽKA
 • VYUŽÍVANIE INTERNETU VO VYUČOVACOM PROCESE
 • VÝUČBA POMOCOU INTERAKTÍVNYCH TABÚĽ V JAZYKOVÝCH A ODBORNÝCH UČEBNIACH
 • VÝUČBA POMOCOU TABLETOV V MULTIMEDIÁLNEJ UČEBNI
 • SLUŽBY ŠKOLSKÉHO PSYCHOLÓGA A ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA
 • ZAPOJENIE DO PROJEKTOV: Infovek 2; Zdravá škola; Detský čin roka; Baltík; Viem, čo zjem; Všetkovedko; Expert Geniality Show; Týždeň mozgu, Dobrý skutok sa počíta, Číta celá rodina, Čas premien, Spojme príjemné s užitočným a odskočme si z triedy, Zelená škola, Smart Monkey Track, Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v ZŠ, Modlitba za Sýriu, KOMPARO, Recykluj a vyhraj, Záložka do knihy spája školy, Európsky týždeň športu, Veselý chodník, Športová akadémia Mateja Tótha, Zážitkovo na fabke, Strom života, …
 • NETRADIČNÉ  FORMY VYUČOVANIA v spolupráci aj s rodičmi (Dni  otvorených dverí, aktivity na Deň Zeme, Mikulášske tvorivé dielne, 1.apríl – Deň naopak, MDD, Noc  s Andersenom, projektové dni, …)
 • VIANOČNÝ JARMOK A AKADÉMIA, časť zo zisku z predaja vianočných výrobkov každý rok posielame na Detskú onkológiu v Košiciach
 • ORGANIZOVANIE LYŽIARSKYCH A PLAVECKÝCH VÝCVIKOVÝCH KURZOV
 • ORGANIZOVANIE ŠKÔL V PRÍRODE A ZAHRANIČNÝCH ŠKOLSKÝCH VÝLETOV
 • ŠKOLSKÁ KNIŽNICA a besedy s autormi detských kníh
 • VYNIKAJÚCE VÝSLEDKY V ŠTUDIJNÝCH AJ MIMOŠTUDIJNÝCH AKTIVITÁCH ŽIAKOV
 • ZAPÁJANIE ŽIAKOV DO SÚŤAŽÍ NIELEN V RÁMCI MESTA,  ALE AJ NA CELOSLOVENSKEJ A MEDZINÁRODNEJ ÚROVNI (výtvarné a literárne súťaže, matematické súťaže Klokan a Klokanko, informatická súťaž iBobor, …)
 • ŽIACI  ako  MLADÍ  ZÁCHRANÁRI sa úspešne zúčastňujú súťaže
 • ŽIACKY PARLAMENT
 • IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV
 • Karneval a 2.Fašiangový ples
 • PARTNERSKÁ ŠKOLA HC KOŠICE
 • ZBERY PAPIERA, PLASTOVÝCH VRCHNÁKOV, SABI VIEČOK, …
 • Školské projekty: Retro deň, Ponožkový deň, Deň jabĺčka, Najkrajšia tekvica, …

 

Od 5.1.2021 sme sa zriadením dočasného mobilného odberového miesta stali poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, z tohto dôvodu dávajú návštevníci areálu ZŠ Fábryho 44, Košice dobrovoľným vstupom do areálu súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom ochrany zdravia.

Hore