• OTVORENIE ŠKOLY-PODMIENKY

  27. mája 2020 Od redaktor

  Milí rodičia, školy sa opätovne otvorili od 1.6.2020. Otvorenie škôl však podlieha pravidlám vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Ústredným krízovým štábom SR a RÚVZ  a škola musí všetky tieto pokyny dodržať.

  1. Maximálna prevádzka školy je 9 hodín denne, čiže škola je otvorená v čase 7:00 – 16:00.

  2. Podľa pokynov každé dieťa musí každé ráno prejsť ranným filtrom, z toho vyplýva, že každé dieťa musí prísť v doprovode zodpovednej osoby, pre prípad, že neprejde filtrom a bude musieť ísť domov. Pri odovzdávaní detí treba rátať so zdržaním z dôvodu ranného filtra. V prípade namerania teploty 37 stupňov Celzia a viac nesmie dieťa vojsť do budovy školy a musí ísť domov v doprovode.

  3. Z pokynov vyplýva, že skupina musí prísť v rovnakom čase. Je urobený rozpis pre jednotlivé skupiny a budete ho musieť dodržiavať. Deti budú odchádzať zo školy tiež v rovnakom čase, ak budeme mať potvrdenie, že dieťa môže ísť domov samé, budeme sa ním riadiť.

  4. Počet detí v skupine môže byť max. 20 a z dôvodu personálneho zabezpečenia sa skupiny budú dopĺňať a spájať aj medzi triedami príp. ročníkmi a nevieme Vám zaručiť, že dieťa bude vo svojej triede. Skupiny sa nesmú medzi sebou miešať. Skupina sa môže meniť len v pondelok na celý týždeň.

  5. Každé dieťa musí mať každý deň dve rúška a hygienické vreckovky.

  6. ŠKD v poobedňajších hodinách bude len pre žiakov, ktorí navštevovali ŠKD aj počas bežnej prevádzky. Ranná ŠKD nebude v prevádzke.

  7. Žiaci, ktorí sa nebudú stravovať v školskej jedálni, triedny učiteľ odprevadí ku vchodu, ktorým žiak vchádzal ráno do školy. Žiakov 1. až 4. ročníka si pri odchode zo školy preberie zákonný zástupca o 12:00.

  8. Žiaci 1. až 4. ročníka budú môcť ísť domov bez doprovodu zákonného zástupcu len vtedy, ak žiak prinesie podpísaný súhlas.

  Dokument na stiahnutie s dodatkom *.docx

  To je len malá časť požiadaviek, ktoré musí škola zabezpečiť, preto Vás všetkých aj touto cestou chceme poprosiť o zhovievavosť, trpezlivosť a pochopenie, že aj školy musia dodržiavať pokyny MŠVVaŠ, Krízového štábu SR a RÚVZ, ktoré boli vydané v rámci ochrany zdravia a prevencie voči COVID 19 a preto nepôjde o bežnú prevádzku školy, na ktorú ste zvyknutí. Napriek všetkému sa budeme snažiť vyjsť Vám v ústrety, ale na druhej strane nebudeme vedieť vyhovieť všetkým, začo sa vopred ospravedlňujeme.

  Všetky príspevky a odporúčania  MŠVVaŠ si môžete pozrieť na

  https://www.ucimenadialku.sk/otvaranie-skol

  Stále ide o podmienky, ktoré sa môžu zmeniť rozhodnutím MŠVVaŠ.

  TRIEDA SK PRÍCHOD OBED ODCHOD
  1.A 1. 7:10    zadný vchod od Exnárovej 12:15 15:30   
  1.B 2. 7:20    zadný vchod od Exnárovej 12:15 15:35
  2.A + 1.C 3. 7:30    zadný vchod od Exnárovej 12:15 15:40   
  2.B 4. 7:40     hlavný vchod 12:50 15:40    
  3.A 5. 7:10     hlavný vchod 12:50 15:30    
  3.B 6. 7:20     hlavný vchod 12:50 15:35    
  3.C 7. 7:30     hlavný vchod 13:30 15:45    
  4.A 8. 7:15     vchod ŠKD 13:30 15:30    
  4.B 9. 7:25     vchod ŠKD 13:30 15:35    
  4.C 10. 7:35     vchod ŠKD 11:30 12:30
  5.AB 11. 8:00 zadný vchod 11:30 12:30

  hygienická prestávka v ŠJ od 12:00 do 12:15

  Dokument na stiahnutie *.docx

  Dokument na stiahnutie *.pdf

  Dokument na stiahnutie s dodatkom *.docx

  Odporúčanie z RÚVZ v Košiciach k teplote žiaka a jeho začlenením do skupiny uvádza, že teplota do 37,2 ºC je akceptovateľná. Ak je teplota vyššia ako 37,2 ºC , je dôležité žiaka posadiť a vykonať cca po 5 minútach opakované meranie teploty. Ak teplota opäť prekročí hranicu 37,2ºC, dieťa sa výchovnovzdelávacieho procesu nemôže zúčastniť. Ak žiak vykazuje príznaky COVID 19 – je potrebné okamžite kontaktovať rodičov žiaka a usmerniť ich, aby bezodkladne kontaktovali lekára , nie RÚVZ. Ak máme podozrenie, že dieťa má príznaky ochorenia (nádcha, zapálené očné spojivky, alergia …) RÚVZ odporúča vyžiadať si potvrdenie od lekára, že ide o alergickú reakciu. S takýmto potvrdením sa žiak môže zúčastňovať výchovnovzdelávacej činnosti v skupine.

  Váš tím FAB-KE

Hore