• Návrat do školy 19.4.2021

  14. apríla 2021 Od redaktor

  Milí rodičia, žiaci,

  ako ste určite zachytili v médiách od 19. 4. 2021 sa otvárajú školy a začneme s prezenčným vyučovaním pre 8. a 9. ročník a od 26.4.2021 aj pre ďalšie ročníky druhého stupňa. Nebudeme teda poskytovať online vzdelávanie od 19.4. pre 8. a 9. ročník a od 26.4. pre 5.,6., a 7. ročník.

  Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie na školách a prevádzka v školských zariadeniach od

  19.4.2021 nasledovne:

  1. stupeň – prezenčne – podmienkou je test zamestnancov a 1 zákonného zástupcu žiaka

  8. a 9. ročník – prezenčne – podmienkou je test zamestnancov, 1 zákonného zástupcu žiaka a žiaka

  5.,6., a 7. ročník – dištančne /na našej škole online výučba, žiaci budú mať upravený rozvrh, o čom ich budú informovať triedni učitelia/

  26.4.2021 nasledovne:

  1.stupeň – prezenčne – podmienkou je test zamestnancov a 1 zákonného zástupcu žiaka

  2.stupeň – prezenčne – podmienkou je test zamestnancov, 1 zákonného zástupcu žiaka a žiaka.

  Vstup do školy len s respirátorom. Platnosť testov je v prípade škôl a školských zariadení stále 7 dní. Pri nástupe do školy je nutné vyplniť vyhlásenie o bezinfekčnosti + negatívny test, najlepšie prostredníctvom edupage.

  Žiakom 2. stupňa umožňujeme absolvovať test v škole kloktacím testom alebo priložia výsledok negatívneho  testu.

  Pri prezenčnej forme vzdelávania a pri povolenej prevádzke sa riadia školy platnými uzneseniami Vlády SR, rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu a vyhláškami ÚVZ SR. V prípade nesúhlasu s opatreniami štátu, našou povinnosťou nie je obhajovať rozhodnutia nadriadených orgánov, ale dodržiavať platné rozhodnutia a v ich intenciách zabezpečiť výchovno – vzdelávací proces v bezpečnom prostredí pre všetky deti.

  V prípade ak zákonný zástupca, alebo žiak 2. stupňa neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa nezúčastní prezenčného vyučovania, škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

  – ospravedlní absenciu, ak je riadne nahlásená zákonným zástupcom žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania dieťaťa, ktoré bude zabezpečené formou zadávania a následného vypracovania a zaslania úloh, ako je to obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak zákonný zástupca tieto skutočnosti neoznámi a školu nekontaktuje do 5 dní školského vyučovania, bude to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a budeme kontaktovať ÚPSVaR SR.

  -ak neprítomnosť žiaka bude trvať viac ako 15 dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa predchádzajúceho bodu, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka

  -zákonný zástupca nemá nárok na pandemickú OČR.

  Na prezenčnú výučbu nebudú pustení žiaci bez preukázania negatívneho testu zákonného zástupcu a v prípade 2. stupňa aj negatívneho testu žiaka.

  Všetci sa už tešíme na vyučovanie v škole a na všetky naše a hlavne Vaše deti a urobíme všetko preto, aby sme to umožnili všetkým žiakom. Na škole sa nechávajú testovať všetci zamestnanci každých 7 dní, aby vytvorili pre Vaše deti bezpečné a zdravé prostredie a my pevne veríme, že sa o to budeme snažiť všetci, ktorých sa to týka.

  Vieme, že už sme všetci unavení a viacerí máte odlišné názory, ale škola ani jej štatutárny zástupca nerozhoduje ani neobhajuje zavedené  opatrenia štátu, ale musí ich dodržiavať a to nielen v čase núdzového stavu, v ktorom sa stále nachádzame.

  Preto Vám všetkým veľmi ďakujeme za doteraz prejavenú podporu, spoluprácu a trpezlivosť a zároveň prosíme o to všetko aj naďalej. Všetci pevne veríme, že sme už na konci a  čoskoro sa vrátime do normálneho života.

  ĎAKUJEME 🙂

  Váš tím FAB KE

  https://www.minedu.sk/data/att/19267.pdf

  https://www.minedu.sk/data/att/19245.pdf

  https://www.minedu.sk/data/att/19296.pdf

  https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/ciastka_51_2021.pdf

Hore