• Dotácia na stravu – informácie na šk.rok 2024/2025

  13. júna 2024 Od redaktor

  Dotácia na stravu – informácie na šk.rok 2024/2025

  Termín ukončenia žiadostí : do 29.07.2024

   

  V zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (ďalej len „MŠ“) alebo základnú školu (ďalej len „ZŠ“),
  ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

  Dotácia na  stravu sa poskytuje v sume:

  • 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku MŠ[1]odobralo obed,
  • 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovaniav ZŠ na prvom stupni a odobralo obed,
  • 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania vZŠ na druhom stupni, SŠ a odobralo obed.

  V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme tiež informovať, že:

  • za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ, pričom dotáciu na stravu je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni,
  • dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára– špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) alebo lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, si vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto diétne jedlo. Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni požiadate a dieťa bude  zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu (dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do MŠ alebo ZŠ).

   

  Ak dieťa navštevuje ZŠ alebo posledný ročník MŠ a máte záujem o poskytovanie dotácie na stravu na  dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu, a to na nižšie uvedenom tlačive (návratka),  ktorú žiadame doručiť zariadeniu školského stravovania: Základná škola, Fábryho 44, 040 22  Košice, a to najneskôr v termíne do 29.07.2024  V prípade, že dieťa sa v školskej jedálni nestravuje, je zároveň potrebné požiadať, aby dieťa bolo zaradené do zoznamu stravníkov.

   

  V prípade, ak nedoručíte túto návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na  dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať.

   

  Postup k požiadaniu o dotáciu :

  • Vyplnenie a doručenie žiadosti a zápisného lístka do : Základná škola, Fábryho 44, 040 22  Košice

                                  alebo

  • Vyplnenie žiadosti prostredníctvom edupage v sekcií Žiadosti/vyhlásenia a zápisného lístka  prostredníctvom emailu jedalen@zsfabryho.sk

   

  Termín ukončenia žiadostí : do 29.07.2024

  Rodičia, ktorí si chcú požiadať o diétne stravovanie vyplnia tlačivo Zápisný lístok stravníka na diétne stravovanie.

   

  Tlačivá:

  • Prihláška na stravovanie
  • Prihláška na diétne stravovanie
  • Návratka a prihláška – rodič
  • Návratka – rodič UA

  Prihláška na stravovanie diéta

  Prihláška na stravovanie

  Navratka_ so zápisným lístkom_od 01.09.2024

  UA_Návratka-_rodič od 1.9.2024

Hore