• Dotácia na stravu – informácie

  23. júna 2023 Od redaktor

  Oprávnené deti na poskytnutie dotácie na stravu:

  V zmysle § 4 ods. 3 zákona o dotáciách, dotáciu na stravu možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v MŠ a v ZŠ na dieťa, ktoré navštevuje:

  1. posledný ročník MŠ alebo ZŠ, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada žiadateľa o dotáciu (ďalej len „zriaďovateľ školy“), aby podal žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu na toto dieťa,
  2. MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „deti v HN/ŽM“),
  3. MŠ, ak v MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

  Vzhľadom na zmenu kategórií oprávnených detí sa od 01.09.2023 nebude prihliadať na to, či je rodič poberateľom daňového bonusu na dieťa, tzn., že môže byť poskytnutá dotácia na stravu aj v prípade, ak naň rodič poberá daňový bonus.

  Od 01.09.2023 majú všetci žiaci v ZŠ,  na základe  podania uvedenej  Žiadosti,  nárok  na dotáciu na obed bez toho, aby prišli rodičia o daňový bonus. Rodič teda dostane aj daňový bonus, aj dotáciu na obed.

  Postup k požiadaniu o dotáciu :

  • Vyplnenie a doručenie žiadosti a prihlášky na stravovanie do ZŠ Fábryho

                                  alebo

  • Vyplnenie žiadosti prostredníctvom eudpage v sekcií Žiadosti/vyhlásenia a prihlášky na stravovanie prostredníctvom emailu

   

  Termín ukončenia žiadostí : do 01.08.2023

  Rodič dieťaťa musí okrem podania žiadosti o dotáciu vypísať aj prihlášku na stravovanie (zápisný lístok stravníka) a rodičia, ktorí si chcú požiadať o diétne stravovanie vyplnia tlačivo Zápisný lístok stravníka na diétne stravovanie.

  Prihláška na stravovanie

  Prihláška na stravovanie diéta

  Návratka- rodič

  Tlačivá:

  • Prihláška na stravovanie
  • Prihláška na diétne stravovanie
  • Návratka – rodič
Hore