• Zápis do 1. ročníka

  25. marca 2020 Od redaktor

  Vážení rodičia budúcich prváčikov,

  ponúkame Vám možnosť zapísať Vaše dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov do 1. ročníka našej školy ZŠ Fábryho Košice. Do pozornosti však dávame, že zákonní zástupcovia môžu dieťa zapísať iba na jednu základnú školu.

  Zápis prebieha elektronicky vyplnením elektronickej prihlášky na stránke školy do 30. apríla 2020.  

  elektronická prihláška: https://zsfabke.edupage.org/register/

  Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

  Odklad povinnej školskej dochádzky  –  ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú zrelosť, môže riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu rozhodnúť o odložení začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. Odporučenie od všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, zákonný zástupca ich doručí najneskôr do 4 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

  Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky – štúdium v zahraničí  –  ak vaše dieťa, má trvalý pobyt na Slovensku a malo by nastúpiť do prvého ročníka ZŠ, ktoré žije v zahraničí, alebo plánujete do zahraničia odísť, aj tak ho musíte do kmeňovej školy na Slovensku prihlásiť. Pri zápise oznámite, že dieťa bude študovať v zahraničí, a zároveň písomne požiadate riaditeľku školy o povolenie vykonávať povinnú školskú dochádzku mimo územia SR. Riaditeľka školy rovnako určí, z ktorých predmetov bude žiak-žiačka vykonávať komisionálne skúšky.

  Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do školy, najneskôr však do 15. júna 2020.

  V prípade akýchkoľvek nejasností nás môžete kontaktovať. Kontakty sú uvedené na stránke školy.

  Veľmi pekne Vám ďakujeme za dôveru a tešíme sa na Vás.

  Váš FAB-KE tím

Hore