• Výberové konanie

  19. októbra 2021 Od admin

  Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

  Primátor mesta Košice
  vyhlasuje

  podľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

  výberové konanie
  na funkciu riaditeľa Základnej školy, Fábryho 44, 040 22 Košice

  Podmienky a požadované kvalifikačné predpoklady uchádzača:

  • odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • vykonanie I. atestácie alebo jej náhradnej formy,
  • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.,
  • osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť podľa § 15 ods. 1 písm. a,b,c) zákona č. 138/2019 Z. z,
  • zdravotná spôsobilosť podľa § 16 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.,
  • ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z. z., spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
  • organizačné a riadiace schopnosti.

  Zoznam požadovaných dokladov:

  • písomná prihláška do výberového konania,
  • overená kópia dokladov o vzdelaní a vykonaní I. atestácie alebo jej náhradnej formy,
  • potvrdenie preukazujúce 5 rokov pedagogickej praxe,
  • štruktúrovaný profesijný životopis,
  • písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja príslušnej základnej školy v rozsahu 1 – 2 strán/A4,
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
  • odpis z registra trestov sa bude vyžadovať iba od úspešného uchádzača,
  • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca (nie staršie ako tri mesiace),
  • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
  • čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 7 písm. a), c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve sa školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške funkčného platu najmenej 1118,00 €.

  Termín podania prihlášky: 5.11.2021

  Prihlášku do výberového konania s uvedenými dokladmi je potrebné doručiť na adresu:

  Magistrát mesta Košice
  Oddelenie školstva
  Trieda SNP 48/A
  040 11 Košice

  Rozhodujúci je dátum pečiatky pošty, alebo deň osobného doručenia žiadosti na úrad. Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do konania nezaradia.

  Prihlášku spolu s uvedenými prílohami je potrebné poslať – doručiť v zalepenej obálke s upozornením „neotvárať – výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy, Fábryho 44, 040 22 Košice“.

  Termín a miesto výberového konania oznámi rada školy prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, najmenej 7 dní pred jeho konaním.

  Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.

  V Košiciach 15.10.2021

  Ing. Jaroslav Polaček
  primátor mesta

Hore