• Prvý týždeň v škole od 5.9.2022 do 9.9.2022

  30. augusta 2022 Od redaktor

  5.9.2022                    

  8:15                     Slávnostné otvorenie školského roka pre 1. ročník v átriu školy Ukončenie vyučovania o 9:30

  8:45                    Slávnostné otvorenie školského roka pre 2. – 9. ročník v triedach s triednymi učiteľmi

  9:00 -10:00     Práca triednych učiteľov v triedach

   

  Školská jedáleň a Školský klub detí v tento deň nefunguje!!!

   

  6.9.2022         

  1.A,B,C          3 vyučovacie hodiny od 8:00 do 10:40 s triednymi učiteľmi

  2. – 4.r.          4 vyučovacie hodiny s triednymi učiteľmi

  5. – 9.r.         5 vyučovacích hodín s triednymi učiteľmi

   

  Školská jedáleň v riadnom režime od 11:40 do 14:00.

  Činnosť ŠKD v riadnom režime – od 6:00 do 7:30, od 11:30 do 17:00.

   

  7.9.2022

  1.A,B,C          3 vyučovacie hodiny od 8:00 do 10:40 s triednymi učiteľmi

  2. – 4.r.          5 vyučovacích hodín s triednymi učiteľmi

  5. – 9.r.         4 vyučovacie hodiny s triednymi učiteľmi

   

  8.9.2022          Ochrana života a zdravia

  1.A,B,C          3 vyučovacie hodiny od 8:00 do 10:40 s triednymi učiteľmi

  2. – 4.r.          5 vyučovacích hodín s triednymi učiteľmi

  5. – 9.r.          4 vyučovacie hodiny s triednymi učiteľmi

   

  16:30              stretnutie rodičov s vedením školy  v školskej jedálni

  17:00              triedne aktívy ZRŠ pre žiakov I. a II. stupňa

   

  9.9.2022          Didaktické hry a Jesenné účelové cvičenie

  1.A,B,C          3 vyučovacie hodiny od 8:00 do 10:40 v prírode

  2. – 4.r.          4 vyučovacie hodiny s triednymi učiteľmi v prírode

  5. – 9.r.          5 vyučovacích hodín s triednymi učiteľmi v prírode

    

  Žiakom budú vydané vzdelávacie poukazy. Informácie k vzdelávacím poukazom budú spresnené na triednych aktívoch RZ.

  Ponuka krúžkov bude uvedená na webovej stránke školy.

   

  Bezpríznakovosť
  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov podľa § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“), a tak zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko prerušenia výučby v triede.
  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
  Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka (Príloha č.1).

  Všetci žiaci musia podľa dokumentu Zelená otvoreným školám MŠVVaŠ SR doniesť vypísané a podpísané zákonným zástupcom „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka (Príloha č.1), alebo ho predložíte elektronicky prostredníctvom Edupage.

  V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, dieťa/žiak sa považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak dieťa/žiak neprišiel v sprievode rodiča do školy a nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, je potrebné dieťa/žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.

Hore