• Prevádzka školy od 8.3.2021

  4. marca 2021 Od redaktor

  Dobrý deň,
  Mesto Košice ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu, ktoré bolo zmenené a doplnené rozhodnutím ministra zo dňa 02.03.2021 v zmysle podmienok uvedených v uznesení vlády SR, ako aj na základe odporúčania hlavného hygienika Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Košice a záverov zasadnutia krízového štábu mesta Košice konaného dňa 04.03.2021, vydáva usmernenie k prevádzke základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice:

  s účinnosťou od 08.03.2021 do odvolania je organizácia prezenčného školského vyučovania nasledovná:

  b) v základných školách len pre žiakov 1. stupňa, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce;
  c) prevádzka školských klubov detí a zariadení školského stravovania len pre deti podľa písm. b).

  Ak spĺňate kritérium a máte záujem o prezenčné vzdelávanie, na základe tohto usmernenia Vás poprosíme o zaslanie čestného vyhlásenia v edupage (alebo prílohu 11c) s dátumom 8.3.2021 do zajtra 5.3.2021, 11:00 hod.
  A zároveň nahláste záujem o prezenčné vzdelávanie svojim triednym učiteľkám do zajtra 5.3.2021, 11:00 hod.
  Musíte počítať s možnosťou, že deti nebudú vo svojej triede, so svojou triednou učiteľkou.
  Povinnosť preukazovania negatívneho výsledku testu naďalej ostáva každých 7 dní.

  Podľa týchto všetkých usmernení škola môže pokračovať ďalej v režime ako sme začali 1.3.2021.

  Ďakujeme za porozumenie.

  V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme informovať.

  Tím FAB-KE

Hore