• Návrat žiaka do školy po karanténe

  11. novembra 2021 Od redaktor

  Podľa nového COVID Automatu budú školy otvorené vo všetkých farbách okresov. Na rozdiel od minulého školského roka sa bude prerušovať vyučovanie len v jednotlivých triedach, nie v celej škole.

  Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény).
  Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak:
  – sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a
  – výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny.
  Pokiaľ bude v triede 100% žiakov, ktorí majú výnimku z karantény (sú zaočkovaní alebo prekonali COVID-19), v tejto triede nedôjde k prerušeniu vyučovania.
  Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní. Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt pozitívneho), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u rodiča nepotvrdí ochorenie COVID-19.

  Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada, aj v prípade keď je žiak pozitívny, alebo keď je označený ako úzky kontakt.

  Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:
  – žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu, Ag testu, testu na protilátky),
  – plne zaočkovaní žiaci.
  Za žiaka môže rodič cez rodičovské konto Edupage oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke z karantény“.

  Návrat do školy po karanténe je podmienený predložením vyhlásenia o bezpríznakovosti žiaka (nie je potrebný doklad o ukončení karantény žiaka vystavený pediatrom).

  Rodič predkladá pri nástupe do školy po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.

  V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza s rodičom domov. Ak neprišiel žiak v sprievode rodiča, je potrebné žiaka izolovať a bezodkladne kontaktovať rodiča.

  Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 3 možnosti:
  1. odoslať ho škole prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE) alebo e-školy,
  2. poslať scan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom,
  3. kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

  Karanténa podľa vyhlášky č. 252/2021 končí:
  a) v prípade, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie je negatívny, uplynutím doby 7 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie,
  b) ak u osoby v karanténe nebol vykonaný test a počas doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia, uplynutím doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie (nie je potrebný doklad pediatra o ukončení karantény žiaka),
  c) v prípade, ak sa u osoby v karanténe vyskytne akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia počas doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, momentom, kedy posúdi osobu v karanténe jej všeobecný lekár, ako spôsobilú ukončiť karanténu (je potrebný doklad pediatra o ukončení karantény žiaka).

Hore