• Návrat do školy od 12.4.2021

  9. apríla 2021 Od redaktor

  Dobrý deň, na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 8.4.2021 sa s účinnosťou od 12. apríla 2021 obnovuje školské vyučovanie v príslušných školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice, na základných školách na prvom stupni,

  a obnovuje prevádzku: – školských klubov detí a zariadení školského stravovania pre deti a žiakov škôl uvedených v prvom bode.

  Stále platí povinnosť vypísať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, najlepšie prostredníctvom edupage.

  Čiže od 12.4. 2021 ukončujeme online vzdelávanie vo všetkých triedach a v prípade neprítomnosti žiaka v škole, bude poskytovaná len dištančná forma vyučovania prostredníctvom edupage.

  Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu platného od septembra 2020.

  Školská jedáleň bude v prevádzke. V prípade, že ste v poslednom týždni neboli na prezenčnom vyučovaní, bude potrebné nahlásiť dieťa na obedy u pani vedúcej – 055 67 12 628.

  ŠKD bude v prevádzke: ranná služba: od 6:30 do 7:30, poobede do 16:30 každý deň.

  Ranný príchod žiakov bude nasledovný:

  1. ročník 7:30 vchod ŠKD

  2.ročník 7:30 hlavný vchod

  3.ročník 7:45 hlavný vchod

  4.ročník 7:45 vchod ŠKD

  Poprosíme dodržiavať opatrenia, ranný filter a rozostupy a ak Vás môžeme poprosiť rannú družinu využívajte len v nutných prípadoch, aby dochádzalo k čo najmenšiemu premiešavaniu detí.

  Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu a tešíme sa na všetkých žiakov 1. stupňa.

  Váš tím FAB KE. 🙂

Hore