• Nástup do školy 1.3.2021

  25. februára 2021 Od redaktor

  Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach nasledovne:

  1. prvý stupeň (vrátane 0. ročníka) prezenčne – potrebný test zamestnancov a zákonného zástupcu

  2. druhý stupeň dištančne a/alebo možnosť vytvárania skupín 5+1, ak nie je možnosť dištančnej formy vzdelávania test zamestnancov a pri prezenčnom vzdelávaní 5+1 test zákonného zástupcu a žiaka

  3. Testy – ak je uvedená potreba testu zákonného zástupcu, potom sa musí dať otestovať aspoň jeden zákonný zástupca dieťaťa či žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti. Ak ide o plnoletého žiaka, tak sa testuje len on, bez povinnosti testovania rodiča.

  4. Žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov.

  5. Platnosť testov – test zamestnancov, zákonných zástupcov i žiakov, u ktorých je vyžadovaný, platí sedem kalendárnych dní podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia alebo ním poverený zamestnanec overuje splnenie podmienky negatívneho výsledku testu hlavne prostredníctvom príslušného čestného vyhlásenia predloženého od zamestnancov, zákonných zástupcov a plnoletých žiakov (ak nie sú vyňatí na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania), ktorého prílohou je kópia negatívneho testu na COVID-19. Na základe vydanej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR sa stanoví oprávnenie pre prevádzkovateľa školy a školského zariadenia pri vstupe do prevádzky overovať splnenie podmienky formou požadovania predloženia príslušného dokladu – potvrdenia o výsledku testu na COVID-19.

  6. Školská dochádzka

  V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

  a. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu

  b. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní

  c. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu b., žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka

  d. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“. Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu. Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku.

  9. Školský klub detí (ďalej ŠkD) má možnosť od 8. 2. 2021 v prípade splnenia podmienok realizovať svoju činnosť prezenčne nielen pre žiakov zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry. Pri svojej prevádzke ŠkD postupuje v zmysle Covid školského semaforu, dôsledne dbá na dodržiavanie všetkých protiepidemiologických opatrení. Je žiaduce, aby sa žiaci ani v ŠkD nepremiešavali, aby sa skupiny v priebehu týždňa nemenili, aby bolo možné prípadné dohľadanie úzkych kontaktov.

  Všetky opatrenia MŠVVaŠ SR sa riadia rozhodnutiami Pandemickej komisie Vlády SR, Ústredného krízového štábu, a uzneseniami Vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva SR a smerujú k čo najvyššej ochrane zdravia Vašich detí a zamestnancov školstva a preto dúfame, že sa stretnú u našich rodičov s pochopením. Škola sa musí riadiť týmito opatreniami a musí rešpektovať všetky nariadenia.

  Žiaci budú nastupovať do školy podľa rozpisu, ktorý používali do vianočných prázdnin.

  1. ročník 7:30 vchod ŠKD
  2. ročník 7:30 hlavný vchod
  3. ročník 7:45 hlavný vchod
  4. ročník 7:45 vchod ŠKD

  Ak nepošlete čestné vyhlásenie a kópiu potvrdenia o negatívnom výsledku testovania alebo potvrdenie o výnimke, doneste ho vytlačené ráno triednej učiteľke svojho dieťaťa. Bez týchto dokumentov dieťa nebude prijaté na prezenčné vyučovanie.

  ŠKD bude v prevádzke do 16:30.

  V prípade akýchkoľvek zmien Vás opäť budeme informovať.

  Váš tím FAB KE 🙂

  KONTROLOVANIE PLATNOSTI TESTOV

  Na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 47/2021 §1 sa v období od 8. februára 2021 do 19. marca 2021 z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým prevádzkovateľom zariadení, vrátane škôl a školských zariadení, nariaďuje zakázať vstup osobám, okrem osôb podľa § 1 ods. 2, do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok. Medzi osoby, ktorým je umožnený vstup do škôl a školských zariadení patria okrem žiakov do 10 rokov veku aj osoby, ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, prípadne osoby, ktoré spĺňajú niektorú z ďalších uvedených výnimiek v predmetnej vyhláške. Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 1 ods. 1, je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorým preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 1 ods. 2; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť (nie ho spracovávať a archivovať).

Hore