• Dotácia na stravu – informácie

  29. marca 2023 Od redaktor

  Oprávnené deti na poskytnutie dotácie na stravu:

  V zmysle § 4 ods. 3 zákona o dotáciách, dotáciu na stravu možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v MŠ a v ZŠ na dieťa, ktoré navštevuje:

  1. posledný ročník MŠ alebo ZŠ, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada žiadateľa o dotáciu (ďalej len „zriaďovateľ školy“), aby podal žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu na toto dieťa,
  2. MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „deti v HN/ŽM“),
  3. MŠ, ak v MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

  Vzhľadom na zmenu kategórií oprávnených detí sa od 01.05.2023 už nebude prihliadať na to, či je rodič poberateľom daňového bonusu na dieťa, t.j. dieťaťu od 01.05.2023 môže byť poskytnutá dotácia na stravu aj v prípade, ak naň rodič poberá daňový bonus.

  Podmienky čerpania dotácie v tej forme, ako je teraz, od 01.05.2023 končia. Od 01.05.2023 majú všetci žiaci v ZŠ,  na základe  podania uvedenej  Žiadosti,  nárok  na dotáciu na obed bez toho, aby prišli rodičia o daňový bonus. Rodič teda dostane aj daňový bonus, aj dotáciu na obed.

   

  Postup k požiadaniu o dotáciu :

  • Vyplnenie a doručenie žiadosti do ZŠ Fábryho

                                  alebo

  • Vyplnenie žiadosti prostredníctvom eudpage v sekcií Žiadosti/vyhlásenia

   

  Termín ukončenia žiadostí : do 05.04.2023

   

  Rodič dieťaťa, ktoré nebolo prihlásené doteraz na stravu,  musí okrem podania žiadosti o dotáciu vypísať aj prihlášku na stravovanie (zápisný lístok stravníka).

  Tlačivá:

  Návratka- rodič

  Prihláška na stravovanie

Hore