• Dôležitý oznam pre rodičov žiakov 1.stupňa

  16. novembra 2021 Od redaktor

  Na základe rozhodnutia RÚVZ v Košiciach a so súhlasom nášho zriaďovateľa  MMK uzatvárame všetky triedy 1.stupňa od 18.11. do 22.11.2021 (vrátane). Nástup žiakov do školy je 23.11.2021.

  Všetci žiaci sú zároveň do 22.11. odhlásení z obedov.

  Rodič predkladá pri nástupe do školy po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.

  Pre triedy 1.A, 1.B, 3.A, 3.C a 4.A platí naďalej karanténa do 22.11.2021.

  Návrat do školy po karanténe je podmienený predložením vyhlásenia o bezpríznakovosti žiaka (nie je potrebný doklad o ukončení karantény žiaka vystavený pediatrom).

Hore