Napísané: 15. január 2018

Školský klub detí

 

VÝCHOVNÝ     PROGRAM

                          Školský klub detí

Forma výchovy a vzdelávania:

Poldenná

Výchovný jazyk:

Slovenský

Druh školského zariadenia:

Štátne  

Dátum prerokovania v pedagogickej  rade školy:

26.8.2013

Dátum prerokovania v rade školy:

Platnosť výchovného programu:

1. september 2013 - 30. jún  2018

Zriaďovateľ:

Mesto Košice

Trieda SNP 48

04011 Košice

 

 

Pečiatka:                                                                                           Podpis riaditeľky školy:

      

 

 

Vypracovala: Mgr. Renáta Takáčová

Výchovný program  je základným dokumentom, podľa ktorého sa v ňom uskutočňuje výchovno-vzdelávacia činnosť v školskom klube detí podľa školského zákona. Výchovný program je vypracovaný  v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona č. 245/2008 Z. z.

ŠKD sa ďalej riadi  všeobecne záväznými predpismi a koncepčnými materiálmi, ktoré sú publikované v Pedagogicko – organizačných pokynoch na príslušný školský rok. ŠKD sa bude zapájať do súťaží, projektov a programov vyhlásených pre daný školský rok.

OBSAH :

 1. Identidifácia
 2. Charakteristika ŠKD, umiestnenie, vybavenie
 3. Personálne podmienky
 4. Stratégie VVČ a kompetencie dieťaťa školského klubu detí
 5. Hlavné úlohy, ciele a zásady výchovno-vzdelávacej činnosti
 6. Tematické oblasti výchovy v ŠKD
 7. Tematické oblasti výchovy v pravidelných, v priebežných a priležitostných činnostiach
 8. Autoevalvácia
 9. Vnútorný poriadok školského klubu detí
 10. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov
 11. Záver
 12. Identifikácia ŠKD

Názov ŠKD:               ŠKD pri ZŠ  Fábryho 44, 040 22 Košice 

IČO:                           355 468 59

Telefón:                      055/ 799 8445

E- mail:                     Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

Web:                           www.zsfabryho.sk 

Vedenie školy:           Mgr. Elena Vojníková – riaditeľka školy

                                   Mgr. Mária Stropkovská – zástupkyňa riad. školy

                                   Mgr. Ildikó Hrabinská – zástupkyňa riaditeľa školy

                                   Mgr. Renáta Takáčová – vedúca ŠKD

 1. Charakteristika ŠKD

      Školský klub detí je súčasťou ZŠ a nachádza sa v budove školy. Pre svoju činnosť využíva triedy. Herňu, počítačové učebne a školskú knižnicu. K pohybovým aktivitám využíva telocvičňu, les a školské ihriská. Na odpočinkovú činnosť využívame koberce a molitanové lehátka. Pre skvalitnenie podmienok detí na oddych a relaxáciu budujeme oddychové kútiky v oddeleniach a na chodbe pri oddeleniach. Nevýhodou je, že takmer každá činnosť prebieha v triedach, nemáme samostatné priestory, okrem jednej herne pre všetky oddelenia ŠKD.

       Z dôvodu nedostatočného financovania školstva materiálne vybavenie pre VVČ je nedostatočné – chýba technické vybavenie a vybavenie pre rôznu záujmovú činnosť. ŠKD má vyhovujúce hygienické podmienky. V každom oddelení je umývadlo s pitnou vodou, sociálne zariadenie na poschodí pri oddelení.

      Stravovanie detí je zabezpečené v školskej jedálni. ŠKD nemá bezbarierový prístup.

 1. Personálne podmienky

     Činnosť v ŠKD je riadená a vykonávaná kvalifikovanými vychovávateľkami s dlhoročnou praxou. Tri majú ukončené stredoškolské štúdium, jedna vychovávateľka má ukončené bakalárske štúdium a vedúca ŠKD má VŠ s titulom Mgr.

 1. Stratégie VVČ a kompetencie dieťaťa  školského klubu detí

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti

    Naše pedagogické stratégie  smerujú k rozvíjaniu kľúčových kompetencií, prípadne k utváraniu nových kompetencií dieťaťa .

    Preferujeme  individuálny prístup, uplatňovanie  zážitkových aktivizujúcich metód a foriem práce, aplikovanie humanistickej výchovy (partnerský vzťah ku dieťaťu, humanistické hodnotenie dieťaťa), využívanie moderných IKT, úzku spoluprácu s rodinou dieťaťa, spolupráca s vyučujúcimi, kontinuálne ďalšie vzdelávanie vychovávateľov. Pri rozvíjaní kľúčových kompetencií uplatňujeme tieto pedagogické stratégie:

Kľúčové kompetencie dieťaťa

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti

Kompetencie učiť sa učiť

-          povzbudzujeme zvedavosť a záujem detí o nové informácie

-          brainstormingom umožňujeme deťom vyjadriť a realizovať ich vlastné a vhodné nápady

-          prostredníctvom hier a dramatizácie a vedieme deti k sebahodnoteniu    

-          motivujeme deti k účasti na vedomostných súťažiach

-          humanistickým hodnotením vytvárame podmienky preto , aby deti mohli zažívať úspech

-          didaktickými hrami motivujeme deti riešiť nové, neznáme úlohy a situácie

-          podporujeme projektové učenie

Komunikačné kompetencie

-          povzbudzujme deti ku vhodnej komunikácii so  spolužiakmi,  

      vychovávateľmi a inými ľuďmi v ŠKD aj mimo ŠKD

-          individuálnym prístupom podporujeme deti pri primeranom  využívaní všetkých dostupných foriem komunikácie

-          vysvetľujeme deťom význam  otvorenej kultúrnej komunikácie ( asertivita )

-          v diskusii a v rozhovore vytvárame podmienky pre prezentáciu a obhajobu osobných názorov ( hádka )

-          povzbudzujeme kritické myslenie detí

-          subsidiaritou pomáhame deťom  samostatne riešiť jednoduché konflikty

-          zážitkovou výchovou trénujeme deti trpezlivo a aktívne počúvať, prijímať a dávať spätnú väzbu

-          povzbudzujeme priateľské vzťahy v oddelení aj medzi oddeleniami v ŠKD

Pracovné kompetencie

-          motivujeme deti k samostatnosti a zodpovednosti za prípravu na vyučovanie

-          humanistickým hodnotením pomáhame deťom uvedomiť  si svoje ďalšie  rozvojové  možnosti

-          realizujeme pracovné činnosti v ktorých si deti môžu osvojiť alebo rozvinúť jednoduché manuálne zručnosti potrebné pre praktický život

-          ponúkame deťom rôznorodé a zaujímavé hry a  výchovno- vzdelávacie činnosti a záujmové činnosti

-          vysvetľujeme deťom základy používania IKT

Sociálne kompetencie

-          individuálnym prístupom vedieme deti k rešpektovaniu školského  poriadku

-          v hrách vytvárame situácie v ktorých sa deti učia pomáhať si navzájom

-          dramatizáciou a hrami vytvárame situácie v ktorých si deti rozvíjajú základy emocionálnej inteligencie: (sebavedomie, sebariadenie, sebamotivácia )

-          povzbudzujeme detí k efektívnej spolupráci  v oddelení aj v ŠKD

-          vysvetľujeme deťom znaky šikanovania, zneužívania, týrania a spôsoby brániť sa proti nemu

-          individuálnym prístupom podporujeme autonómiu každého dieťaťa v skupine a učíme deti rešpektovať  úlohy skupiny

-           v hrách učíme deti základom empatie

-           v spoločných podujatiach, súťažiach, hrách vytvárame  situácie , ktoré dieťa učia  tvoriť kvalitné medziľudské vzťahy (spoločné riešenie problémov)

-          trénujeme  deti vypočuť si odlišné názory

-          povzbudzujeme deti zdravo žiť

-          príkladmi, besedou s rodičmi a rozhovorom učíme deti vážiť si prácu iných

Občianske kompetencie

-          čítaním príbehu, sledovaním filmu , diskusiou  pomáhame deťom orientovať sa v základných humanistických hodnotách (pravda, zodpovednosť, tolerancia, spolupráca )

-          povzbudzujme deti k participácii na vytváraní spoločných pravidiel v oddelení  a na  živote v oddelení a v ŠKD

-          v hrách a vysvetľovaním učíme dieťa poznať a domáhať sa svojich práv kultúrnou formou

-          rozhovorom , diskusiou, vychádzkami, exkurziami vedieme  deti k prirodzenej hrdosti na kultúrne a historické pamiatky, zvyky a tradície

-          vysvetľujeme deťom význam spolužitia s inými kultúrami

-          v hrách vytvárame také situácie, ktoré deťom umožnia učiť sa rešpektovať názory ostatných ľudí

-          vysvetľovaním, besedou s odborníkom, spoločným projektom vedieme deti k šetreniu energiami, potravinami, k triedeniu odpadu a ochrane životného prostredia

Kultúrne kompetencie

-          povzbudzujeme a motivujme deti  k prezentácii kultúrnych prejavov v styku s ostatnými ľuďmi

-          vysvetľujeme deťom základné zásady spoločenskej  etikety,  aktivizujeme a trénujeme  ich k aplikácii v ich  každodennom živote

-          vysvetľujeme deťom   rozdiel medzi vulgárnym a kultúrnym správaním sa

-          vychádzkami, kreslením, maľovaním, diskusiou povzbudzujeme deti hľadať krásu v bežných každodenných veciach okolo neho

-          ukážkami, čítaním, sledovaním videa, diskusiou poskytujeme deťom informácie o  iných kultúrach a  kultúrnych tradíciách a náboženstvách,; vedieme deti k náboženskej tolerancii

-          motivujeme a povzbudzujeme deti k spolupráci na pripravovaní kultúrneho podujatia v skupine, v ŠKD

-          motivujeme detí   k aktívnemu vytváraniu kultúrneho prostredia

-          realizujeme tvorivé dielne, v ktorých deti môžu prezentovať originálne nápady návrhy a postupy

Kompetencie dieťaťa školského klubu detí

        Kompetencie detí ŠKD nadväzujú na kompetencie žiakov príslušnej základnejškoly.

Kompetencie sa v procese výchovno-vzdelávacej činnosti mimo vyučovania rozvíjajú  a navzájom prelínajú v jednotlivých tematických oblastiach výchovy. Dieťa ich rozvíja účasťou na záujmovej a výchovno-vzdelávacej činnosti. Kompetencie dieťaťa sú výsledkom obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti a celkového výchovno-vzdelávacieho procesu v ŠKD Kompetencie predstavujú ideálny plánovaný cieľový výstup dosahovaný systematickým a postupným výchovno-vzdelávacím procesom počas pobytu dieťaťa v ŠKD.

Dieťa ŠKD má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúcej jeho individuálnym  osobnostným možnostiam a dĺžke jeho pobytu v ŠKD.

a/  Kompetencie učiť sa učiť:

-          rieši nové, neznáme úlohy a situácie

-          zúčastňuje sa vedomostných súťaží

-          prejavuje záujem o nové informácie

b/  Komunikačné kompetencie:

-          zrozumiteľne vyjadruje a obhajuje  svoj názor

-          vypočuje si opačný názor

-          rozvíja si komunikačné schopnosti v oblasti moderných IKT

-          prijíma spätnú väzbu

c/  Sociálne kompetencie:

-          pomenuje svoje potreby, city a pocity

-          zvládne jednoduché stresové situácie

-         vlastným postupom rieši jednoduché konflikty

-          presadzuje autonómiu a práva svojej osobnosti

-          rešpektuje úlohy skupiny

-          efektívne spolupracuje v skupine

-          uvedomuje si potreby žiakov a osôb so zdravotným znevýhodnením

-          uvedomuje si potreby ostatných detí

-          poskytne pomoc alebo pomoc privolá

d/  Pracovné kompetencie:

-          prejavuje samostatnosť vo vypracovaní domácich úloh

-          plánuje a hodnotí svoje činnosti

-          prijíma nové informácie a poznatky

-          dokončí prácu

-          kultivuje svoju vytrvalosť

-          plní si svoje povinností

-          ovláda jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné pre praktický život

-          rozvíja manuálne zručnosti

e/  Občianske kompetencie:

-          uvedomuje si potrebu rešpektovania práv a slobôd iných osôb

-          uvedomuje si potrebu prijatia zodpovednosti za svoje správanie

-          je otvorený  primeranému participovaniu na živote v oddelení

-          prejavuje úctu k rodičom a k starším osobám

f/  Kultúrne kompetencie

-          pozná kultúrne pamätihodnosti okolia a regiónu

-          rozlišuje kultúrne a nekultúrne správanie

-          rešpektuje iné kultúry a zvyky

-          prijíma kultúrne podnety

-          je otvorený podieľať sa na kultúrnych podujatiach v skupine

-          ovláda základy kultúrneho správania

-          kultivuje svoj talent

 1. Hlavné úlohy, ciele a zásady výchovno-vzdelávacej   činnosti

Hlavné úlohy:

     - prostredníctvom hry rozvíjať u detí tvorivosť a fantáziu

      - viesť deti k aktívnemu odpočinku

      - rozvíjať vhodné návyky a schopnosti

Ciele výchovno-vzdelávacej činnosti:

-          rozvíjať osobnosť dieťaťa

-          získavať všeobecný prehľad v náväznosti na učivo jednotlicých ročníkov

-          pochopiť a uplatňovať zásady demokracie – Práva dieťaťa

-          vytvárať vedomie národnej a štátnej príslušnosti

-          rešpektovať iné etnické skupiny

-          vytvárať ovzdušie vzájomnej dôvery a pomoci

-          spoločne stanoviť pravidlá sluzšného správania a dbať na ich dodržiavanie

-          predchádzať negatívnemu jednaniu detí

-          viesť deti ku spolupráci a tolerancii k iným deťom

-          rozvíjať schopnosť všestrannej komunikácie

-          získavať a uplatňovať znalosti o životnom prostredí a jeho ochrane

-          dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia

-          podporovať osobnú spokojnosť a pohodu dieťaťa

Zásady výchovno-vzdelávacej činnosti:

-          počúvať deti, nechať im dostatok priestoru a času pre ich sebarealizáciu

-          často deti chváliť a reagovať na ich úspechy

-          rešpektovať potreby detí, jednať nenásilne,prirodzene, citlivo, navodzovať pohodu a kľud

-          správať sa k deťom dôveryhodne a spoľahlivo, sme pre nich istotou a bezpečím

-          rozvíjať u detí zdravé sebavedomie, sebaistotu, schopnosť byť samé sabou

-          prispôsobiť sa životu v sociálnej skupine a jednať v duchu základných ľudských hodnôt

 1. Tematické oblasti výchovy ŠKD

          Výchova a vzdelávanie mimo vyučovania sa v ŠKD realizuje v týchto tematických oblastiach výchovy:

-          vzdelávacia

-          spoločensko-vedná 

-          pracovno-technická

-          prírodovedno-environmentálna

-          esteticko-výchovná (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická)

-          telovýchovná, zdravotná a športová (turistická)

     Tematické oblasti v sebe zároveň obsahujú ďalšie oblasti výchovy najmä: rozumovú, mravnú, ekologickú, dopravnú a výchovu k rodičovstvu

Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje tak, že sa obsah jednotlivých výchovno-vzdelávacích činností aplikuje integrovane vo viacerých výchovných oblastiach a v záujmovej činnosti naraz, čo umožní komplexnejší  rozvoj osobností detí .

Kľúčové kompetencie a osobnosť dieťaťa sa rozvíjajú prostredníctvom realizácie  uvedených hlavných výchovno-vzdelávacích cieľov. Ich plnenie sa bude dosahovať realizovaním nižších, špecializovanejších a konkrétnejších cieľov v jednotlivých tematických oblastiach výchovy a aktivitách. Konkrétne špecializované ciele sa uvádzajú v  pláne výchovno-vzdelávacej činnosti na príslušný školský rok.

Názov tematických oblastí výchovy:

Počet výchovno-vzdelávacích činností/aktivít v jednotlivých  oddeleniach ŠKD:

 

I. odd.

 

II. odd.

 

III. odd.

 

IV. odd.

 

V. odd.

Vzdelávacia oblasť

165

165

165

165

165

Spoločensko-vedná oblasť

33

33

33

33

33

Pracovno-technická oblasť

33

33

33

33

33

Prírodovedno-environmentálna oblasť

33

33

33

33

33

Esteticko-výchovná oblasť

33

33

33

33

33

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť

33

33

33

33

33

 

 Vzdelávacia oblasť

 Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

-          rozvíjať autonómnosť v príprave  na vyučovanie

-          rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa

-          získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov

-          získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu

Námety na vzdelávaciu činnosť:

-          opakovanie učiva didaktickými hrami

-          poriadok v školských veciach

-          staroslivisť o učebnice, zošity, školské pomôcky

-          techniky učenia, návyky samostatnej práceaa

-          grafická úprava vypracovaných úloh

-          individuálna staroslivosť

-          opakovanie učiva pomocou súťaží

-          zdokonalenie techniky čítania

-          vysvetľovanie slov, ktorým žiaci nerozumejú

-          reprodukcia prečítaného textu

-          spôsob práce v dvojiciach a skupinách

-          pomoc schopnejších žiakov slabším

-           sebakontrola detí

-          precvičovanie pamäti, rozvoj myslenia, samostatné vyhľadávanie informácií

Spoločensko-vedná oblasť

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

-          spolurozhodovať o živote v skupine

-          rozvíjať základy zručností sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie

-          prejavovať úctu k rodičom, starším osobám

-          prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím

-          pochopiť význam  dodržiavania ľudských práv a základných slobôd

-          posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti

-          kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa

-          vyjadrovať svoj názor

-          vedieť vypočuť opačný názor

-          využívať všetky dostupné formy komunikácie

-          rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa

-          vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché  konflikty

-          poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať

 Pracovno-technická oblasť

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

-          vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele

-          rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu

-          vedieť  spolupracovať so skupinou

-          rozvíjať základy manuálnych a technických zručností

-          získavať základy zručností potrebných pre praktický život

-          získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov

Prírodovedno-environmentálna oblasť

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

-          pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia

-          rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia/

Esteticko-výchovná oblasť

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

-          posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí

-          rozvíjať základy vzťahu k umeniu

-          rozvíjať talent a špecifické schopnosti

-          rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností

-          prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia

-          podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v oddelení

-          objavovať krásu v bežnom živote

 Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

-          kultivovať základné hygienické návyky

-          rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom

-          pochopiť škodlivosť fajčenia alkoholu a iných drog

-          pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia

-          pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy

-          poznať základné princípy zdravého životného štýlu

-          rozvíjať športový talent a schopnosti

 1. Tematické oblasti výchovy v pravidelných, priebežných a príležitostných činnostiach v ŠKD

Vzdelávacia oblasť

PRAVIDELNÉ ČINNOSTI

PRIEBEŽNÉ ČINNOSTI

PRÍLEŽITOSTNÉ ČINNOSTI

Učíme sa samostatne pripravovať na vyučovanie

Čítame s porozumením

Súťažíme vo vedomostnom kvíze

Oboznamujeme sa s efektívnymi spôsobmi učenia

Rozvíjame si vedomosti

Učíme sa vyhľadávať informácie, pracujeme so slovníkom cudzích slov

Pripravujeme sa na vedomostné olympiády

Rozvíjame si slovnú zásobu

Hráme sa didaktické hry

Riešime jazykolamy, doplňovačky

Spoločensko-vedná oblasť

PRAVIDELNÉ ČINNOSTI

PRIEBEŽNÉ ČINNOSTI

PRÍLEŽITOSTNÉ ČINNOSTI

Učíme sa spolupráci

Vzájomne si pomáhame

Pripravujeme  spoločné podujatia v oddelení

Osvojujeme si a dodržujeme zásady slušného chovania 

Vytvárame pozitívnu klímu v oddelení ŠKD

Učíme sa ako blahoželať oslávencovi

Rozprávame sa ako  viesť rozhovor, učíme sa diskusii, hovoríme o svojich emóciách, učíme sa podanie ruky, ako pozdraviť, požiadať, odmietnuť, osloviť, vzájomnej úcte, ako kultúrne povedať svoje potreby

Prejavujeme úctu k rodičom

Rozprávame si o členoch a zvykoch našej rodiny

Stanovíme si pravidlá spolužitia v oddelení

Zoznamujeme sa s menami v kalendári

Vyrábame darčeky pre rodičov, pripravujeme besiedku a výstavy prác  pre rodičov

Zhotovujeme spoločný projekt

Pripravujeme oslavu dňa detí

Besedujeme o „ zázračných  “ slovách, využívame dramatizáciu, hry, literatúru

Besedujeme o kultúrnom správaní sa

Besedujeme o správaní sa na ceste 

Vieme sa  pozdraviť, poprosiť, poďakovať, chováme sa správne ku spolužiakom, rozprávame sa ako  sa budeme správať na výstave, v divadle

Na vychádzkach si precvičujeme správanie na prechodoch, ulici a chodníku

Navštevujeme kino, výstavu, divadlo, koncert

Besedujeme s dopravným policajtom

Dodržujeme princípy demokracie

Využívame výtvarné techniky

Precvičujeme ako povedať svoj  názor, ako počúvať, pomáhať kamarátom , riešiť kamarátov problém

Tvoríme plagáty „Čo je demokracia“

Pracovno-technická oblasť

PRAVIDELNÉ ČINNOSTI

PRIEBEŽNÉ ČINNOSTI

PRÍLEŽITOSTNÉ ČINNOSTI

Pracujeme s rôznym materiálom a surovinami

Pracujeme v záujmovom krúžku

Zhotovujeme rôzne výrobky

Pripravujeme výstavy prác

Pripravujeme karneval

Učíme sa pracovným návykom

Upratujeme si v herni

Navrhujeme oddychový  kútik v herni

Besedujeme o  správnom využívaní času

Učíme sa rozlišovať povinnosti a zábavu

Zoznamujeme sa s krivkami výkonnosti človeka

Dodržujeme  denný režim, upevňujeme si návyky správneho využívania dňa

Spoločne pripravujeme  plán  na týždeň v oddelení

Pripravujeme spoločné námety na vychádzky

Vyhľadávame informácie o možnostiach trávenia voľného času v našom meste

Rozprávame sa o tom ako využívame náš voľný čas

Plánujeme odpočinok a aktívny odpočinok

Navštevujeme  knižnicu

Zoznamujeme sa zo starými remeslami

Hráme  sa na rôzne povolania, dramatizujeme prácu rodičov

Vyhľadávame v encyklopédiách, čítame  rozprávky,

Predstavujeme povolanie svojich rodičov a starých rodičov. Oboznamujeme sa s remeslami a povolaniami

Besedujeme o tom čím chceme byť

Navštevujeme  banku, obchod, úrad, továreň, nemocnicu

Esteticko-kultúrna oblasť

PRAVIDELNÉ ČINNOSTI

PRIEBEŽNÉ ČINNOSTI

PRÍLEŽITOSTNÉ ČINNOSTI

Využívame rôzne výtvarné techniky, dramatizáciu, hry, prácu s literatúrou a obrazovým materiálom

Poznávame kultúrne pamiatky

Diskutujeme o kultúre stolovania

Pracujeme v záujmovom krúžku , vyzdobujeme oddelenie, kreslíme, vystrihujeme maľujeme, čítame

Na vychádzkach sa oboznamujeme s pamätnými budovami v meste

Dodržujeme pravidlá správneho stolovania

Vystavujeme naše práce

Navštevujeme galériu, múzeum

Zúčastňujeme sa kvízu o kultúrnych pamiatkach,

Vyzdobujeme jedáleň

Besedujeme o pokroku a civilizácii

Zaznamenávame zmeny v našom meste

Rozprávame si o   televízii a rozhlase,

Porovnávame skutočnosť s umeleckým príbehom

Využívame dramatizáciu, výtvarné techniky

Rozprávame a o tom ako sa mení naše mesto

Diskutujeme o sledovaných  programoch  , obľúbených internetových stránkach

Vyhľadávame rôzne  informácie

Pripravujeme výstavu  starých fotografií - pohľadníc nášho mesta

Navštevujeme   historické časti  nášho mesta

Navštevujeme výchovný koncert, divadlo, dramatické  pásmo

Prírodovedno-environmentálna oblasť

PRAVIDELNÉ ČINNOSTI

PRIEBEŽNÉ ČINNOSTI

PRÍLEŽITOSTNÉ ČINNOSTI

Na  vychádzkach sledujeme zmeny v prírode, zmeny počasia v jednotlivých ročných obdobiach

Využívame výtvarné techniky , encyklopédie, detské časopisy, vyhľadávame na internete

Využívame rôzne výtvarné techniky

Besedujeme o  jednotlivých ročných obdobiach, zmenách farieb v prírode a počasia

Hovoríme o živote zvierat v zimnom období

Poznávame pranostiky,  zvyky a obyčaje v jednotlivých ročných obdobiach

Učíme sa orientovať  v kalendári

Dodržujeme pravidlá správania sa v prírode

Púšťame si šarkany

Zbierame gaštany na kŕmenie zveri

Pripravujeme besiedku  pre rodičov

Pripravujeme výstavu prác

Pozorujeme okolitú  prírodu

Učíme sa básničky a piesne s tematikou prírody, dramatizujeme rozprávky

Využívame výtvarné techniky, pracujeme s prírodnými materiálmi

Poznávame kvety, rastliny a stromy v okolitej prírode

Poznávame   živočíchy žijúce v okolí 

Staráme sa o izbové kvety

Navštevujeme záhradníctvo, , ZOO, botanickú záhradu

Pripravujeme výstavu prác

Využívame encyklopédie, odbornú literatúru, vyhľadávame na internete

Používame rôzne  výtvarné techniky

Skúšame  jednoduché pokusy

Besedujeme o dôležitosti vody a vzduchu v živote človeka

Rozpoznávame nerasty

Zoznamujeme sa s vesmírom a slnečnou sústavou

Pracujeme na spoločnom projekte

Navštevujeme  planetárium

Pri vychádzkach  pozorujeme čistotu a úpravu okolia (napr. triedenie odpadu, čistota trávnikov)

Pomáhame pri upratovaní svojho bydliska, okolia ŠKD, triedime odpad , šetríme vodou a elektrinou

Besedujme o tom , čo  do prírody nepatrí

Zbierame námety čo by sa dalo zlepšiť v životnom prostredí nášho mesta

Besedujeme o tom ako človek škodí alebo čím môže pomáhať  životnému prostrediu

Besedujeme s ochrancom prírody

Zbierame papier

Tvoríme projekt

Telovýchovná oblasť

PRAVIDELNÉ ČINNOSTI

PRIEBEŽNÉ ČINNOSTI

PRÍLEŽITOSTNÉ ČINNOSTI

Vyhľadávame  informácie o ľudskom tele v encyklopédiách, hráme

Hry, využívame výtvarné techniky, koláže

Besedujeme o chorobách a úrazoch- pri hrách, športovaní , pri vstupovaní  a prechádzaní cez vozovku

Zúčastňujeme sa zdravotníckej súťaže

Besedujeme s lekárom

Besedujeme s dopravným policajtom

Navštevujeme dopravné ihrisko

Chodíme na  vychádzky , športujeme na ihrisku a v telocvični

Besedujeme  o zdravom životnom štýle,

Využívame výtvarné techniky, koláže

Besedujeme o starostlivosti  o zdravie, o dennom a  pitnom  režime, otužovaní, zdravej výžive , o predchádzaní úrazov

Besedujeme o  návykových látkach  (alkohol, fajčenie, drogy)

Nacvičujeme modelové  situácie– ako povedať nie

Precvičujeme zásady bezpečného chovania v priebehu dňa , pri hrách

a športovaní

Zúčastňujeme sa športového popoludnia

Zhotovujeme výtvarné práce s témou ochrany zdravia

Zostavujeme jedálny lístok zdravej výživy

Pripravujeme zdravé nátierky

Besedujeme s policajtom , kriminalistom

Upevňujeme návyky na hygienické a seba obslužné činnosti

Besedujeme o dôležitých  osobných hygienických  a seba obslužných návykoch

Dodržujeme hygienické návyky pri prechladnutí a nádche

Besedujeme so zdravotnou sestrou

Zoznamujeme sa zo zásadami prvej pomoci

Využívame dramatizáciu a modelové situácie

Precvičujeme si poskytovanie prvej pomoci

Zúčastňujeme sa zdravotníckej súťaže

 1. Autoevalvácia

Cieľom evalvácie vrátane hodnotenia je overovať a zlepšovať kvalitu všetkých činností v ŠKD vrátane ich podmienok.

Vnútorná evalvácia:

-     priebežné sebahodnotenie práce vychovávateliek

-     hodnotenie výchovnej práce ŠKD vedením školy

-     hodnotenie vzájomnej spolupráce s triednymi učiteľkami – prehľad o rozvoji dieťaťa

-     hodnotenie prostredia ŠKD

-     hodnotenie realizácie ŠVP

Vonkajšia evalvácia:

-     spätná väzba zo získaných informácií od rodičov a detí

-     hodnotenie zriaďovateľa a školskej inšpekcie

-     hodnotenie verejnosti podľa prezentácií výsledkov ŠKD

Evalvácia práce školského klubu detí a jeho ŠVP sa bude zaoberat´:

-     činnosťou v oddeleniach, ako špecifického školského zariadenia

-     prácou v  jednotlivých oddeleniach – kvalita a efektivita

-     pôsobením činností a vychovávateliek na jednotlivé deti

-     personálnym stavom ŠKD a úrovňou ďalšieho vzdelávania vychovávateliek – samoštúdium

-     stavom materiálnych podmienok (kvalita pracovného prostredia, vybavenie nábytkom,

      pomôckami, atď...)

-     zaistením bezpečnosti a ochrany zdravia

Techniky evalvácie a hodnotenia:

-     priebežné denné hodnotenie toho, čo sa podarilo, čo nie a hľadanie príčin

-     kolegiálny rozhovor na pedagogických či pracovných poradách

-     neformálne rozhovory o činnostiach v ŠKD, o zverených deťoch

-     spätná väzba bezprostredných reakcií detí

-     spätná väzba – záujem rodičov o činnosť v ŠKD

-     verejná prezentácia výsledkov činnosti ŠKD (výstavy prác, verejné vystúpenie detí)

-     pozorovanie detí, rozhovory s deťmi aj rodičmi

-     testovanie, ako si deti poradia so zadanými úlohami

-     kontrola vedenia školy (hospitácia, pozorovanie, kontrola vedenia dokumentácie ,   

diskusie na poradách ŠKD)

-     každoročné písomné hodnotenie vlastnej práce ŠKD – prikladá sa k výročnej správe školy

 1. Vnútorný poriadok školského klubu detí

Základné ustanovenia

-     Vnútorný poriadok ŠKD je súčasťou organizačného poriadku školy. Určuje pravidlá

prevádzky, stanovuje režim dňa ŠKD, je záväzný pre pedagogických pracovníkov a má informačnú funkciu pre rodičov. S týmto poriadkom oboznámujú vychovávateľky rodičov pri zápise detí do ŠKD.

-     Poriadok je platný pre všetkých prihlásených žiakov do ŠKD.

-     Činnosť ŠKD je určená predovšetkým pre žiakov 1. stupňa ZŠ.

-     ŠKD je umiestnený v budove ZŠ Fábryho 44, Košice.

Poslanie ŠKD

-     ŠKD tvorí v dňoch školského vyučovania medzistupeň medzi výukou v škole a výchovou v rodine. ŠKD nie je pokračovaním školského vyučovania, má svoje špecifiká, ktoré ich odlišujú od školského vyučovania.

-     Hlavnou úlohou ŠKD je zabezpečenie záujmovej činnosti, odpočinkovej a

rekreačnej činnosti žiakov. Činnosť ŠKD je zameraná na aktívne využitie voľného času detí a vychádza z požiadaviek pedagogiky voľného času detí (ponuka alternatív, aktivít, hier). Dôležitá je požiadavka dobrovoľnosti.

Prihlásenie a odhlásenie detí

-     V školskom klube detí je určená ako vedúci zamestnanec vedúca vychovávateľka, ktorá zaisťuje prihlásenie a odhlásenie žiakov.

-     Vedúca vychovávateľka sprostredkuje informácie rodičom, vybavuje námety a sťažnosti

-     O zaradenie do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy.

-     Rodičia alebo iní zákonní zástupcovia žiaka prihláseného do ŠKD k pravidelnej

dochádzke oznámia vychovávateľke rozsah dochádzky a spôsob odchodu žiaka z ŠKD. Tieto údaje sú zaznamenané na zápisnom lístku. Ospravedlnenie neprítomnosti žiaka v ŠKD, odchýlky od dochádzky, alebo pokiaľ má žiak odísť zo ŠKD inak, alebo s inou osobou než je obvyklé a je uvedené v zápisnom lístku, oboznámia rodičia túto skutočnosť pani vychovávateľke písomne.

 -    Vopred známu neprítomnosť žiaka v ŠKD zákonný zástupca oznámi písomne.

 -    Prihlásenie a odhlásenie žiaka z ŠKD je prevedené na základe písomných žiadostí rodičov žiaka, tri dni pred ukončením mesiaca.

Organizácia činností ŠKD

-     ŠKD je otvorený v pondelok až piatok od 6.00 hod. do začiatku vyučovania a od konca vyučovania do 18.00 hod.

-     Do ŠKD prichádzajú žiaci po skončení vyučovania pod vedením vychovávateliek,

      učiteliek.

-     Na nepovinné predmety, krúžky a hodiny v ZUŠ budú deti uvoľňované  podľa potreby. Za presun a uvoľnenie detí zodpovedá vychovávateľ.

-     Rozsah dennej prevádzky ŠKD a rozvrh činností schvaľuje riaditeľ školy .

-          V oddelení môže byt zapísaných  najviac 25 trvalo dochádzajúcich žiakov na celý čas pobytu v SKD.                                    

-          ŠKD v dobe prázdnin nie je v prevádzke . 

-     V dobe mimoriadnych prázdnin alebo mimoriadneho voľna je činnosť ŠKD zaistená,

      s prípadným obmedzením – podľa pokynov hygienika alebo RS.

-     ŠKD realizuje výchovno-vzdelávaciu činnosť mimo vyučovania hlavne formou

      odpočinkových, rekreačných a záujmových činností (hry, didaktické hry, vychádzky).

BOZP

-     Za bezpečnosť žiaka počas pobytu v ŠKD zodpovedá príslušná vychovávateľka.

-     Pre činnosť ŠKD platia rovnaké pravidlá ako o BOZP ako v školskom poriadku. Pokiaľ ŠKD pre svoju činnosť využíva odborné učebne (telocvičňu, herňu)

      riadi sa príslušnými pravidlami tejto učebne.

-     Žiaci prihlásený do ŠKD sú poučení o BOZP a záznam o poučení je uvedený v triednych knihách jednotlivých oddeleniach.

Správanie žiakov

-     Žiak bez vedomia vychovávateľky oddelenia ŠKD neopúšťa. Za žiaka, ktorý bol v škole, ale do ŠKD sa nedostavil, vychovávateľka nezodpovedá.         

-     Doba pobytu žiaka v ŠKD sa riadi údajmi uvedenými na zápisnom lístku.

-     V ŠKD sa žiak riadi pokynmi vychovávateliek, školským poriadkom a poriadkom ŠKD, ktorý je vyvesený v triede.

-     V prípade úrazu poskytne vychovávateľka prvú pomoc, oznámi to vedeniu ZŠ a napíše o ňom záznam.

-     Pokiaľ žiak sústavne narušuje školský poriadok a činnosť ŠKD, môže byť z rozhodnutia riaditeľa školy z ŠKD vylúčený. Môže byť taktiež vylúčený za porušenie, ohrozovania zdravia a pokiaľ samovoľne dlhodobo nenavštevuje ŠKD.

-     Na hodnotenie správania sa žiaka sa vzťahujú ustanovené vyhlášky o základnej škole.

Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD

-     Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD je 11€ mesačne.

-     Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD uhrádza zákonný zástupca v mesiaci vždy do desiateho v mesiaci.          

-     Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.

-     Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.

-     Spôsob úhrady za pobyt žiaka v ŠK sa uskutočňuje nasledovne:

      -          vychovávateľka ŠKD vyberie od zákonného zástupcu stanovený poplatok, a

odovzdá celú sumu aj so zoznamom žiakov hospodárke školy, ktorá peniaze

poukáže na účet školy.

-     Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí stanovený príspevok za pobyt žiaka v ŠKD a boli

využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení z klubu.

     

 1. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov (ďalej len „ĎVPZ“) má veľký

dopad na celkovú úroveň kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. Podrobný a konkrétny

plán ĎVPZ je súčasťou ročného plánu školy.

Tento systém má tieto ciele:

      -     Uvádzať začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe.

Udržiavať a zvyšovať kompetenciu (spôsobilosť efektívne vychovávať a vzdelávať)

pedagogických zamestnancov.

-     Motivovať pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie,

zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti.

-     Zdokonaľovať osobnostné vlastnosti pedagogických zamestnancov, spôsobilosti pre

tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod.

-     Pripravovať pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre

rozvoj školského systému, napr. pedagogický výskum, tvorba ŠkVP, tvorba

štandardov, tvorba pedagogickej dokumentácie (pokiaľ bude v platnosti

v dobiehajúcich ročníkoch), atď.

-     Pripravovať pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi

prostriedkami: videotechnikou, výpočtovou technikou, multimédiami a pod.

-     Zhromažďovať a rozširovať progresívne skúsenosti z pedagogickej a riadiacej praxe,

podnecovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov.

-     Sprostredkúvať operatívny a časovo aktuálny transfer odborných a metodických

informácií prostredníctvom efektívneho informačného systému.

-     Pripravovať pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie.

 1. Záver

Výchovný plán ŠKD je vypracovaný pre všetky oddelenia na školský rok.

Vo výchovnom pláne je stanovený zoznam tematických oblastí výchovy s vymedzením najmenšieho počtu výchovno-vzdelávacích činností/aktivít pre príslušné oddelenie (v jednom oddelení ŠKD môžu byť deti aj z viacerých ročníkov) a najmenší počet hodín záujmovej činnosti v oddelení ŠKD pre príslušný ročník výchovného programu na jeden školský rok.

     Uvedený najmenší počet predstavuje jednu výchovno-vzdelávaciu činnosť denne tak, aby sa vystriedali všetky tematické oblasti výchovy počas obdobia dvoch týždňov.

     Vychovávateľky realizujú výchovno-vzdelávaciu činnosť tak, aby sa v priebehu dňa striedal odpočinok a relax so vzdelávaním (príprava na vyučovanie), či záujmovými a výchovno-vzdelávacími aktivitami.