Napísané: 31. máj 2018

               PREVENTÍVNY PROJEKT                                     

DETSKÁ POLICAJNÁ AKADÉMIA"

 

Preventívneho projektu adresovaného žiakom 6. - 7. ročníkov základných škôl s názvom Detská policajná akadémia sa zúčastnili žiaci 6.A a 6.B triedy. Prvou úlohou projektu bola prevencia kriminality a druhou bolo predchádzanie inej protispoločenskej činnosti a sociálno-patologických javov a výchova zodpovednosti za vlastné správanie a konanie. Projekt poskytol žiakom rady, ako sa nestať obeťou trestného činu, ako zvládať určité záťažové situácie, kam sa obrátiť o pomoc a pod. Tém bolo päť a žiaci pracovali s pracovnými listami. V závere každého pracovného listu bol priestor na diskusiu a vyjadrenia žiakov. Na poslednom stretnutí dostali žiaci osvedčenia o absolvovaní Detskej policajnej akadémie. Lektorkou bola pracovníčka KR PZ v Košiciach.

p1 p2