Naša základná škola bola slávnostne otvorená v roku 1985 ako moderná pavilónová budova na Fábryho ulici a išlo o experimentálnu budovu.

Prvým riaditeľom bol p. Ladislav Ivan jeho zástupkyňami boli p. Oľga Frohlichová a p. Magda Párová. Učiteľský zbor tvorilo 41 pedagogických zamestnancov a v šk. roku 1985/86 navštevovalo školu 930 žiakov.

V súčasnosti navštevuje našu školu 383 žiakov, ktorých učí 15 učiteľov na druhom stupni, 13 učiteľov na prvom stupni, v ŠKD sa im venuje 7 vychovávateliek. Máme k dispozícii aj asistentku učiteľa a pani psychologičku.

Vitajte teda v kráľovstve vzdelania a úspechov našich žiakov a pedagógov!

Čo ponúka ZŠ, Fábryho 44, Košice

 • KVALIFIKOVANÁ VÝUČBA CUDZÍCH JAZYKOV – vyučovanie anglického jazyka už od 1. ročníka /žiaci sa učia od 1. ročníka ANJ / NEJ podľa záujmu rodičov, v 5.ročníku  im pribudne  druhý jazyk – NEJ alebo RUJ/
 • PLÁNUJEME OD SEPTEMBRA 2020 ZVÝŠIŤ DOTÁCIU TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY v 1. a 3. ročníku s perspektívou otvorenia športových tried v roku 2022 od 5. ročníka
 • BOHATÁ ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ – športové krúžky – florbal, športová gymnastika, loptové hry, basketbal, futbal, zápasenie, karate,  krúžky varenia,  krúžok zameraný na mediálnu výchovu, tanečné krúžky – ľudové tance, Mažoretky
 • INTERNETOVÁ ŽIACKA KNIŽKA
 • VYUŽÍVANIE INTERNETU VO VYUČOVACOM PROCESE
 • VÝUČBA POMOCOU INTERAKTÍVNYCH TABÚĽ V JAZYKOVÝCH A ODBORNÝCH UČEBNIACH
 • VÝUČBA POMOCOU TABLETOV V MULTIMEDIÁLNEJ UČEBNI
 • SLUŽBY ŠKOLSKÉHO PSYCHOLÓGA A ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA
 • ZAPOJENIE DO PROJEKTOV: Infovek 2; Zdravá škola; Detský čin roka; Baltík; Viem, čo zjem; Všetkovedko; Expert Geniality Show; Týždeň mozgu, Dobrý skutok sa počíta, Číta celá rodina, Čas premien, Spojme príjemné s užitočným a odskočme si z triedy, Zelená škola, Smart Monkey Track, Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v ZŠ, Modlitba za Sýriu, KOMPARO, Recykluj a vyhraj, Záložka do knihy spája školy, Európsky týždeň športu, Veselý chodník, Športová akadémia Mateja Tótha, Zážitkovo na fabke, Strom života, …
 • NETRADIČNÉ  FORMY VYUČOVANIA v spolupráci aj s rodičmi (Dni  otvorených dverí, aktivity na Deň Zeme, Mikulášske tvorivé dielne, 1.apríl – Deň naopak, MDD, Noc  s Andersenom, projektové dni, …)
 • VIANOČNÝ JARMOK A AKADÉMIA, časť zo zisku z predaja vianočných výrobkov každý rok posielame na Detskú onkológiu v Košiciach
 • ORGANIZOVANIE LYŽIARSKYCH A PLAVECKÝCH VÝCVIKOVÝCH KURZOV
 • ORGANIZOVANIE ŠKÔL V PRÍRODE A ZAHRANIČNÝCH ŠKOLSKÝCH VÝLETOV
 • ŠKOLSKÁ KNIŽNICA a besedy s autormi detských kníh
 • VYNIKAJÚCE VÝSLEDKY V ŠTUDIJNÝCH AJ MIMOŠTUDIJNÝCH AKTIVITÁCH ŽIAKOV
 • ZAPÁJANIE ŽIAKOV DO SÚŤAŽÍ NIELEN V RÁMCI MESTA,  ALE AJ NA CELOSLOVENSKEJ A MEDZINÁRODNEJ ÚROVNI (výtvarné a literárne súťaže, matematické súťaže Klokan a Klokanko, informatická súťaž iBobor, …)
 • ŽIACI  ako  MLADÍ  ZÁCHRANÁRI sa úspešne zúčastňujú súťaže
 • ŽIACKY PARLAMENT
 • IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV
 • Karneval a 2.Fašiangový ples
 • PARTNERSKÁ ŠKOLA HC KOŠICE
 • ZBERY PAPIERA, PLASTOVÝCH VRCHNÁKOV, SABI VIEČOK, …
 • Školské projekty: Retro deň, Ponožkový deň, Deň jabĺčka, Najkrajšia tekvica, …

Hore